Hero of the Beggars
  • Title:  Hero of the Beggars (Taiwanese Drama)

  • Also Known As:  丐世英雄 / Gai Shi Ying Xiong
  • Genre:  Comedy, Period Drama
  • Casts:  June , Qiu Xin Zhi
  • English Subs:  Yes
  • Ost:  N/A